Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας "ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας "ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"

Αριθμ. Απόφασης Πρωτοδικείου Βόλου: 201/2007

Μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών ( ΕΟΤ )
Μέλος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Θεσσαλίας
Νομοθεσία για Τυφλούς
Νομοθεσία για Τυφλούς
 
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Πληροφορική
   
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 
Ψυχαγωγία
Ψυχαγωγία
 
 
 
Νομοθεσία
Κοινωνικές Παροχές

ΥΑ Π3α/2009 Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2009.

Π.Δ.37/2009 Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους.

Ν.3749/2009 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.

Κ.Υ.Α.44867/1637/01-08-2008 Λήψη μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι Άτομα με Αναπηρίες. Παρατίθεται εδώ όλο το κείμενο της Κ.Υ.Α. για παροχές και διευκολύνσεις στις τηλεπικοινωνίες.

ΥΑ 281/2008 Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

ΥΑ ΔΟΛ/2008 Διαδικασία επιδότησης ενοικίου έτους 2008 δικαιούχων ΟΕΚ, μέσω ΚΕΠ αποκλειστικά.

ΥΑ Υ9/2008 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. οικ.2/7029/0094/ 8.2.2005 (Τεχνητά βοηθήματα στους τυφλούς)

ΥΑ Π3α/2008 Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2008.

Ν.3665/2008 Συμφωνία με το Συμβ.Υπ.Αλβανίας για συν/σία στους τομείς των ταχυδρομείων & ηλεκτρ.επικοινωνιών. Παραθέτουμε το άρθρο 4.

ΥΑ ΥΠΠ/2007 Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος τυφλών κωφαλάλων,ατόμων με αναπηρίες. (Αρθρο2)

Π.Δ. 241/2005 "Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες"

Ν.3329/2005 "Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις" Παραθέτουμε το άρθρο 15.

Ν.3421/2005 "Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Παραθέτουμε την παρ.3 του άρθρου 75 που προβλέπει διευκολύνσεις στους οπλίτες-τέκνα γονέα τυφλού ή με αναπηρία 67% και άνω.

Ν.3386/2005 "Eίσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια" Παραθέτουμε το άρθρο 44.

Ν.3106/2003 "Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις" Αρθρο 13

Ν.3057/2002 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε το άρθρο 82(παρ,5,17,22). Θέματα προσβασιμότητας.

Ν.3048/2002 Κύρωση Πράξεων ΧΧΙΙ Παγκόσμιου Ταχυδρομ. Συνεδρίου

ΑΠΟΦ 255/2002 Παροχές Καθολικής Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών

Απόφαση Π3Α/Φ.18/1368/2001 "Αύξηση Προνομιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Ατομα με Ειδικές Ανάγκες για το έτος 2001"

Απόφαση Π3α/Φ18/2938/2000 "Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Ατομα με Ειδικές Ανάγκες για το έτος 2000"

Ν.2831/2000 "Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις". Παραθέτουμε το άρθρο 28-"Ειδικές Ρυθμήσεις Για την Εξυπηρέτηση Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες".

ΑΠΟΦ 21/1999 ΟΤΕ-Παροχή ατελώς μονάδων χρέωσης σε τυφλούς συνδρομητές

Απόφαση Γ4γ/Φ18/οικ.3084/1999 "Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Ατομα με Ειδικές Ανάγκες για το έτος 1999"

Απόφαση Π4γ/Φ.18/οικ.6863/1997 "Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Ατομα με Ειδικές Ανάγκες"

Ν.2512/1997 "Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε την παράγραφο 6 του άρθρου 1.

Απόφαση Π4γ/φ.188/οικ.4908/1996 Συμπλήρωση της Π4γ/Φ.18/οικ. 4301/6.8.96 Κ.Υ. απόφασης περί "αύξησης των Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Α.Μ.Ε.Α."

Ν.2430/1996 "Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσμού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις.". Ο νόμος αυτός αφορά στο σύνολο του τα άτομα με αναπηρίες. Παραθέτουμε ενδεικτικά το άρθρο 2.

Απόφαση Π4γ/Φ18/οικ.4301/1996 "Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες"

Απόφαση Π4γ/Φ.421/οικ.2864/1995 "Αύξηση του επιδόματος των τυφλών δικηγόρων (που αποδεδειγμένα ασκούν το επάγγελμα τους) και τυφλών επιστημόνων (Πανεπιστημιακού επιπέδου), που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν αποδεδειγμένα την επιστήμη τους"

N.2345/1995 "Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε το άρθρο 2(παρ.2).

Ν.2335/1995 Νόμος 2335/1995 "Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης.". Παραθέτουμε το άρθρο 14 που προβλέπει την καταβολή επιδόματος για γραμματέα στους τυφλούς δικηγόρους.

Απόφαση Π4γ/Φ18/οικ.2867/1995 "Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε άτομα με ειδικές ανάγκες"

Απόφαση 410/47/4388/1994 "Καθορισμός τοποθετήσεων των στρατευμένων στις Ενοπλες Δυνάμεις" Ενδιαφέρει η περίπτωση 5.

Ν.2257/1994 Οργάνωση και Λειτουργία του Ο.Τ.Ε. Παραθέτουμε το άρθρο 4 που προβλέπει έκπτωση για τους τυφλούς συνδρομητές του οργανισμού.

N.2150/1993 "Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε το άρθρο 15.

Ν.2072/1992 Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. Παραθέτουμε τα άρθρα 18(Ασφαλιστική κάλυψη ΑΜΕΑ), 20(Χορήγηση καρτών ελεύθερης διακίνησης), 30(Στέγες αυτόνομης διαβίωσης για ΑΜΕΑ) και 32(Επιδόματα).

Ν.1965/1991 "Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε το άρθρο 17.

Ν.958/1979 Περί αντικαταστάσεως των άρθρ. 1, 2 και 5 του Νομ. 1904/1951 "περί προστασίας και αποκαταστάσεως των τυφλών"

Ν.1904/1951 "Περί Προστασίας και Αποκαταστάσεως των Τυφλών". Αφορά στο σύνολο του τα άτομα με προβλήματα όρασης. Παραθέτουμε ενδεικτικά το άρθρο 1 που ως σήμερα είναι το νομικό κριτήριο για το αν θεωρείται ή όχι Τυφλός ένα άτομο με πρόβλημα όρασης.

Τυφλολογία
Τυφλολογία
Περί Τυφλών ο Λόγος
Ευτράπελα
   

Χρήσιμα

Χρήσιμα

Δωρεάν Λογισμικό
   
Σύλλογοι ΑΜΕΑ Μαγνησίας
Σύλλογοι ΑΜΕΑ Μαγνησίας
Σύλλογος Νεφροπαθών
   
Αθλητικοί Σύλλογοι ΑΜΕΑ
Αθλητικοί Σύλλογοι ΑΜΕΑ
 
 
 
"ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"
Συμμόρφωση της προσβασιμότητα του δικτυακού τόπου με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας επιπέδου ΑΑΑ