Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας "ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας "ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"

Αριθμ. Απόφασης Πρωτοδικείου Βόλου: 201/2007

Μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών ( ΕΟΤ )
Μέλος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Θεσσαλίας
Νομοθεσία για Τυφλούς
Νομοθεσία για Τυφλούς
 
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Πληροφορική
   
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 
Ψυχαγωγία
Ψυχαγωγία
 
 
 
Νομοθεσία
Εργασία

Ν. 3528/2007 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ."

Π.Δ.12/2005 "Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου)" Παραθέτουμε το άρθρο 4 παρ. 5

Π.Δ.19/2004 "Ορισμός διευκολύνσεων που παρέχονται από τους κάθε είδους εργασίες Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στα αιρετά μέλη των Διοικήσεων των πιο πάνω αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους"

Ν.3190/2003 Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. Παραθέτουμε το άρθρο 1.

Ν. 3051/2002 "Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις" Παραθέτουμε την παρ.11 του άρθρου 10 που ρυθμίζει ειδικά θέματα που σχετίζονται με προσλήψεις.

Ν.3036/2002 "Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νομοθεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέματα επαγγελματιών οπλιτών και άλλες διατάξεις"

Ν.2956/2001 "Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε το άρθρο 31.

Ν.2920/2001 Σώμα Επιθεωρητών Υπηρ.Υγείας Πρόνοιας & άλλες διατάξεις

Ν.2913/2001 Θέματα Μετοχικών Ταμείων Υπ.Εθνικής Αμυνας

Π.Δ. 50/2001 "Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα" Παραθέτουμε το άρθρο 23.

Ν.2839/2000 "Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε τα άρθρα 3 και 11(παρ.10).

Ν.2683/1999 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ και άλλες διατάξεις"

Ν.2643/1998 "Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις." Παραθέτουμε τα άρθρα 2 παρ.5 α) και 3 παρ.6 α) που αφορούν την πρόσληψη τυφλών τηλεφωνητών σε ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ν.2527/1997 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν 2190/1994 και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε τα άρθρα 16 (Διευκολύνσεις υπαλλήλων ειδικών περιπτώσεων)(παρ.2,4,5) και 17(παρ.6).

Ν.2335/1995 Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Απόφαση Κ1-2113/1995 "Ρύθμιση υπαίθριου(στάσιμου και πλανόδιου)εμπορίου" Παραθέτουμε την παρ. 4 του κεφαλαίου Α

Ν.2323/1995 "Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε τα άρθρα 2 και 3.

Ν.2266/1994 "Ελεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου - Αλλες ρυθμίσεις" Παραθέτουμε το άρθρο 9(παρ.27,28)που αναφέρεται σε τυφλούς υπαλλήλους κλάδων τηλεφωνητών.

N.2247/1994 "Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων" Αρθρο 1 παρ. 16 α.α και α.γ

N.2224/1994 "Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε το άρθρο 22.

Ν.2190/1994 "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης" Παραθέτουμε τα άρθρα 28 και 32(παρ.11).

Ν.2026/1992 "Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε το άρθρο 13(παρ.2).

Π.Δ. 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α΄ 67/28.04.1994)Αρθρο 2 παρ.5, άρθρο 36 παρ. 2α, άρθρο 38γ.

Ν.1882/1990 "Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε το άρθρο 44.

Ν.1836/1989 "Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε τα άρθρα 13,14,15 .

Π.Δ. 193/1988 Επέκταση διατάξεων του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 τ. Α΄) στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ Παραθέτουμε το άρθρο 2.

Ν.1694/1987 "Επέκταση διατάξεων του Νομ. 1505/1984 σε πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου του συστήματος υπολογισμού των συντάξεων σε τριακοστά πέμπτα σε όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε τα άρθρα 19, 22, 25.

Ν.1735/1987 "Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε τα άρθρα 5(παρ.2β,8,10,11),10, 16, 20(παρ.21).

Ν.1648/1986 "Προστασία πολεμιστών, αναπήρων και θυμάτων πολέμων και μειονεκτούντων προσώπων"

Ν.1586/1986 "Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε τα άρθρα 2(παρ.2), 16(παρ.4). Η παρ.6 του άρθρου 17 έχει καταργηθεί.

Ν.1545/1985 "Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε το άρθρο 22.

Ν.1505/1984 "Αναδιάρθρωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις" Παραθέτουμε τα άρθρα: 2, 16 και 17.

Ν.1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις - Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων. Παραθέτουμε τα άρθρα 1 και 2 .

Ν.1256/1982 "Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε το άρθρο 1 παρ.3.

Ν.1043/1980 Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινων της "περί αναπήρων και θυμάτων πολέμου ισχυούσης νομοθεσίας" Παραθέτουμε τα άρθρα 10 και 13.

Ν.887/1979 Θέματα καταστάσεως υπαλλήλων Δημοσίου-Ν.Π.Δ.Δ.

Ν.723/1977 Περί αντικαταστάσεως διατάξεών του Κώδικος των Δικηγόρων και άλλων τινών διατάξεων. Παραθέτουμε το άρθρο 2.

ΠΔ 941/1977 Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών (Κλάδος ΜΕ10 Τηλεφωνητών)

ΝΔ 1074/1971 Θέματα προσωπικού Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Αρθρο 2)

ΑΠΟΦ 1118/1969 Γενικός Κανονισμός Προσωπικού ΟΤΕ(Αρθρο 23)

Ν.2765/1954 Διευκολύνσεις πώλησης των προϊόντων των εργαζομένων Τυφλών

Τυφλολογία
Τυφλολογία
Περί Τυφλών ο Λόγος
Ευτράπελα
   

Χρήσιμα

Χρήσιμα

Δωρεάν Λογισμικό
   
Σύλλογοι ΑΜΕΑ Μαγνησίας
Σύλλογοι ΑΜΕΑ Μαγνησίας
Σύλλογος Νεφροπαθών
   
Αθλητικοί Σύλλογοι ΑΜΕΑ
Αθλητικοί Σύλλογοι ΑΜΕΑ
 
 
 
"ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"
Συμμόρφωση της προσβασιμότητα του δικτυακού τόπου με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας επιπέδου ΑΑΑ