Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας "ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας "ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"

Αριθμ. Απόφασης Πρωτοδικείου Βόλου: 201/2007

Μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών ( ΕΟΤ )
Μέλος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Θεσσαλίας
Νομοθεσία για Τυφλούς
Νομοθεσία για Τυφλούς
 
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Πληροφορική
   
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 
Ψυχαγωγία
Ψυχαγωγία
 
 
 
Νομοθεσία
Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά

Π.Δ.168/2007 Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων

Εγκύκλιος ΙΚΑ 23/2007 Επίδομα απολύτου αναπηρίας σε τυφλούς συνταξιούχους ΕΤΕΑΜ και ΙΚΑ - ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ

Εγκύκλιος ΙΚΑ 75/2007 Συνέχιση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από το ΕΤΕΑΜ

Εγκύκλιος ΙΚΑ 36/2007 Νέος τρόπος υπολογισμού προσαύξησης σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας

ΥΑ Φ.4/2007 ΤΣΕΥΠ. Κανονισμός ασφάλ. του Ειδ.Λογαριασμού Υγιεινής και Περίθαλψης

Π.Δ. 167/2007 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο "Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού σιδηροδρόμων" Παραθέτουμε τα άρθρα 1, 8 και 19.

Ν.3620/2007 Αύξηση συντάξεων Δημοσίου από το 2007. Παραθέτουμε το άρθρο 4(παρ.1)

Ν.3518/2006 Νόμος για την Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Παραθέτουμε τα άρθρα 58 και 60 για το επίδομα απολύτου αναπηρίας και άλλες επιμέρους ρυθμίσεις.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 39/20-6-2006 "Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουμένων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών μελών και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγηση τους"

Π.Δ.258/2005 “Προϋποθέσεις συντάξεως του ΤΕΒΕ λόγω γήρατος" ΑΡΘΡΑ 20παρ4 και 21.

N.3408/2005 "Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες Διατάξεις" Παραθέτουμε το άρθρο 5 με τίτλο "Συνταξιοδότηση ανικάνων".

Εγκύκλιος 80020/οικ.6998/335/2004 "Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του νόμου 3232/2004 που αναφέρονται στα άτομα με αναπηρίες" Άρθρο 5 παρ. 7

Ν.3232/2004 "Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε το άρθρο 5 παρ.4,7.

Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθήνας 2891/2004 Κοινωνική ασφάλιση, σύνταξη αναπηρίας, σύνταξη γήρατος, συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης.

ΕγκύκλιοςΤΕΒΕ 49/2004. Συνταξιοδοτικά θέματα ατόμων με αναπηρίες. Ν.3232/2004

ΑΠΟΦ.75/2002 Συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας και θανάτου ασφαλισμένων από 1.1.93

Ν.3075/2002 Συντάξεις Δημοσίου,Καλλιτεχνών,Ναυτικών κλπ.Ασφάλιση Εμμίσθων Δικηγόρων Δημοσίου.

Ν.2932/2001 Θαλάσσιες ενδομεταφορές-Γεν.Γρ/τεία Λιμένων-Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε ΑΕ κλπ.

Π.Δ.166/2000 "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων" Αρθρο 15 παρ.7 άρθρο 42παρ.6 και άρθρο 54 παρ4 και 9.

Τυφλολογία
Τυφλολογία
Περί Τυφλών ο Λόγος
Ευτράπελα
   

Χρήσιμα

Χρήσιμα

Δωρεάν Λογισμικό
   
Σύλλογοι ΑΜΕΑ Μαγνησίας
Σύλλογοι ΑΜΕΑ Μαγνησίας
Σύλλογος Νεφροπαθών
   
Αθλητικοί Σύλλογοι ΑΜΕΑ
Αθλητικοί Σύλλογοι ΑΜΕΑ
 
 
 
"ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"
Συμμόρφωση της προσβασιμότητα του δικτυακού τόπου με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας επιπέδου ΑΑΑ