Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Κεφάλαιο 6: Απασχόληση

1. Ν. 3174/2003: «Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα»

ΦΕΚ Τ.Α΄ 205/28.8.2003

Άρθρο 8
Ρυθμίσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες

Για άτομα με αναπηρίες τα οποία είτε προσλαμβάνονται από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, είτε έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις εργασίας με βάση το πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Θέσεων Εργασίας Ατόμων με Αναπηρίες, δεν απαιτείται, κατ΄ εξαίρεση, να είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998.2. Π.Δ. 100/2003: «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού»

ΦΕΚ Τ.Α΄ 94/22.4.2003

Άρθρο 2
Έννοια όρων

Για την εφαρμογή του παρόντος:
5. Ως μέλη της οικογένειας του αστυνομικού θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας 20 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου.


Άρθρο 3
Αντικειμενικά κριτήρια.

3. Στη σειρά προτεραιότητας προηγούνται οι αστυνομικοί που υπάγονται σε μια από τις κατωτέρω, κατά σειρά, κατηγορίες, συγκρινόμενοι, κατά κατηγορία, μόνο μεταξύ τους με βάση τα παραπάνω κριτήρια:

α. Οι πολύτεκνοι
β. Οι έχοντες μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με ειδικές ανάγκες.
γ. Οι τελούντες σε χηρεία ή διάζευξη, στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους.
δ. Οι έχοντες στην περιοχή, για την οποία ζητούν μετάθεση, τον τόπο των συμφερόντων τους.3. Ν. 3079/2002: «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος»

ΦΕΚ Τ.Α΄ 311/10.12.2002

Άρθρο 6
Γενικές διατάξεις
(Άρθρο 5 του Ν. 2935/2001)

1. Δικαιούνται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για κατάταξη στο Λ.Σ.
Έλληνες υπήκοοι άγαμοι ή έγγαμοι.

2.
α) Ποσοστό δέκα τοις εκατό του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά για τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του επόμενου άρθρου παραγωγικές Σχολές, καταλαμβάνονται από τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό:

αα) Πολύτεκνους και τα τέκνα τους.
ββ) Τα τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λ.Σ., που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν.
γγ) Τα τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.4. Ν. 3074/2002: «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις»

ΦΕΚ Τ.Α΄ 296/4.12.2002

Άρθρο 1
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

4.α. Ο Γενικός Επιθεωρητής της Δημόσιας Διοίκησης παύεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και για ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω νόσου ή αναπηρίας σωματικής ή πνευματικής.

β. Οι Βοηθοί παύονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από πρόταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, για ανεπάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους και για ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων τους λόγω νόσου ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής.5. Π.Δ. 87/2002: «Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 96/97/ΕΚ και 86/378/ΕΟΚ»

ΦΕΚ Τ.Α΄ 66/4.4.2002

Άρθρο 3

1. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται:

α. στον ενεργό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων, των εργαζομένων των οποίων η δραστηριότητα διακόπτεται λόγω ασθένειας, μητρότητας, ατυχήματος ή μη ηθελημένης ανεργίας και των προσώπων που αναζητούν εργασία, στους συνταξιούχους και στους αναπήρους εργαζομένους, καθώς και στους εξ αυτών έλκοντες δικαιώματα, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή/και την πρακτική.

β. i. στα επαγγελματικά συστήματα που εξασφαλίζουν προστασία κατά των κινδύνων ασθένειας, αναπηρίας, γήρατος, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης πρόωρης συνταξιοδότησης, εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας καθώς και ανεργίας.

ii. στα επαγγελματικά συστήματα που προβλέπουν άλλες κοινωνικές παροχές σε είδος ή σε χρήμα, και ιδίως παροχές επιζώντων και οικογενειακές παροχές, εφόσον οι παροχές αυτές προορίζονται για μισθωτούς και επομένως αποτελούν οφέλη που παρέχονται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο λόγω της απασχόλησης αυτού.6. Π.Δ. 23/2002: «Αρμοδιότητες σύστημα πρόσληψης προσόντα καθήκοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας»

ΦΕΚ Τ.Α΄ 19/7.2.2002

Άρθρο 6
Δικαιολογητικά υποψηφίων

2. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 υποβάλουν, κατά περίπτωση και τα εξής δικαιολογητικά:

α) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους βεβαίωση του προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων, όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.

β) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου:

(1) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο, ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με ενημερωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την καταβληθείσα σύνταξη το τελευταίο τρίμηνο.

(2) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.7. Ν. 2956/2001: «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις»

ΦΕΚ Τ.Α΄ 258/6.11.2001

Άρθρο 9
Εταιρεία "Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε."

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.", με έδρα την Αθήνα.

2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η εφαρμογή της Επαγγελματικής Κατάρτισης, της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της δια βίου μάθησης. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού η Εταιρεία:
στ) Εφαρμόζει ειδικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για άτομα με αναπηρίες.

3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας "Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε." τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος λειτουργούντα στους νομούς της χώρας Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ., Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ., Κέντρα Καταπολέμησης Κοινωνικού Αποκλεισμού (Κ.Ε.Κ. Καταπολέμησης Κοινωνικού Αποκλεισμού) και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Ο.Α.Ε.Δ. εξακολουθούν να λειτουργούν ως έχουν. Μετά την έναρξη λειτουργίας της, η Εταιρεία αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία αυτών.8. Ν. 2935/2001: «Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις»

ΦΕΚ Τ.Α΄ 162/19.7.2001

Άρθρο 5
Γενικές διατάξεις

1. Δικαιούνται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα Έλληνες υπήκοοι άγαμοι ή έγγαμοι.

2.α) Ποσοστό δέκα τοις εκατό του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά για τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του επόμενου άρθρου παραγωγικές σχολές, καταλαμβάνονται από τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό:

(i) Πολύτεκνους και τα τέκνα τους.
(ii) Τα τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν.
(iii) Τα τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β) Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό του εδαφίου (α) αυτής της παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Εάν το ποσοστό δεν καλυφθεί, ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται αναλογικά από υποψηφίους των λοιπών κατηγοριών. Η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος, από αυτούς που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής, πραγματοποιείται για μία και μόνο Σχολή. Αν κάποιος εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μία παραγωγική Σχολή του Λιμενικού Σώματος δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος σε άλλη παραγωγική Σχολή του.9. Π.Δ. 399/2001: «Μεταθέσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξ. Σούτσου»

ΦΕΚ Τ.Α΄ 283/18.12.2001

Άρθρο 8
Μεταθέσεις λόγω δυσιάτων νοσημάτων

1. Υπάλληλος που ο ίδιος ή η σύζυγός του ή άγαμο τέκνο του πάσχει από δυσίατο νόσημα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 54 άρθρου πρώτου του Ν. 2683/99, μετατίθεται υποχρεωτικά, μετά από αίτησή του, εφόσον υπάρχει κενή θέση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Δ/γματος αυτού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Τα ανωτέρω ισχύουν, ως προς τα τέκνα, στην περίπτωση που είναι ανήλικα ή ενήλικα που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται και στην περίπτωση που ο υπάλληλος έχει στην επιμέλειά του γονείς ή γονέα άνω των 65 ετών πάσχοντα από οξύ, βαρύ ή χρόνιο νόσημα, ώστε να μην είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθεί ή μικρότερης μεν ηλικίας αλλά με αναπηρία άνω του 67%.

3. Για την απόδειξη των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

Α) Ως προς τον υπάλληλο: Γνωμάτευση πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

Β) Ως προς τα τέκνα: Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως αρμόδιου Δήμου ή Κοινότητας ή φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας και βεβαίωση οικείας σχολής (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Γ) Ως προς τους γονείς: Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας (αποδεικτικό ηλικίας), βεβαίωση υγειονομικής ή άλλης αρμόδιας αρχής (αποδεικτικό αναπηρίας), βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Νοσοκομείου Κρατικού ή ΝΠΔΔ ή Ιατρού του Ασφαλιστικού Φορέα στον οποίο υπάγονται (αποδεικτικό νοσήματος).

Για την εφαρμογή της παρ. 2 του παρόντος άρθρου απαιτείται η εκ μέρους του υπαλλήλου υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 ότι έχει την επιμέλεια του ενός ή και των δύο γονέων του.

4. Επί περαιτέρω αιτήσεων για μεταθέσεις υπαγόμενες σε ομοειδείς περιπτώσεις εκατέρας των δύο, ως άνω, κατηγοριών του παρόντος άρθρου, η προτεραιότητα ικανοποίησής τους καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής τους.10. Π.Δ. 138/2001: «Άδειες του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος»

ΦΕΚ Τ.Α΄ 120/18.6.2001

Άρθρο 1
Άδειες απουσίας γενικά

1. Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος χορηγούνται οι εξής άδειες:

θ. Ειδική άδεια στο προσωπικό που έχει παιδιά ή σύζυγο με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία 67% και άνω ή έχει παιδιά που πάσχουν από ειδικά νοσήματα.

2. Στην έννοια του όρου προσωπικό του Λιμενικού Σώματος νοούνται οι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί και Λιμενοφύλακες άνδρες και γυναίκες.


Άρθρο 11
Ειδική άδεια για προσωπικό με σύζυγο ή παιδιά με ειδικές ανάγκες

1. Στο προσωπικό του Λ.Σ. που έχει παιδιά ή σύζυγο με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία 67% και άνω, παρέχεται είκοσι (20) ημερών άδεια ετησίως με αποδοχές πέραν της κανονικής χορηγούμενη είτε συνεχόμενη είτε τμηματικά. Εναλλακτικά είναι δυνατόν να μειώνεται το ωράριο του δικαιουμένου της αδείας κατά μια ώρα την ημέρα.

2. Η συνδρομή των προϋποθέσεων των ανωτέρω αναπήρων θα βεβαιώνεται με γνωματεύσεις αρμοδίων κρατικών οργάνων.

3. Στο προσωπικό του Λ.Σ. που έχει τέκνα που πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή τα τέκνα τους χρήζουν περιοδικής νοσηλείας, χορηγείται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το έτος. Τα νοσήματα που απαιτούν περιοδική νοσηλεία και για τα οποία προβλέπεται η άδεια του προηγούμενου εδαφίου αναφέρονται στις διατάξεις της αριθ. Φ.400/39/5521 Σχ.149 από 19-2-98 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας και Πρόνοιας.11. Ν. 2839/2000: «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις»

ΦΕΚ Τ.Α΄ 196/12.9.2000

Άρθρο 4
Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης

7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α) εφαρμόζεται αναλόγως και για τους αποσπασμένους σε Υπουργεία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, εφόσον έχουν διορισθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 1648/1986, ως έχοντες τέκνο με βαριά ηθικά ή ψυχοσωματικά προβλήματα και ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.12. Ν. 2812/2000: «Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων»

ΦΕΚ Τ.Α΄ 67/10.3.2000

Άρθρο 5
Υγεία

1. Για το διορισμό σε θέση δικαστικού υπαλλήλου, ο υποψήφιος απαιτείται να έχει υγεία και αρτιμέλεια που του επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης, την οποία πρόκειται να καταλάβει, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

2. Η υγεία και η αρτιμέλεια του υποψήφιου δικαστικού υπαλλήλου πιστοποιούνται από τις υγειονομικές επιτροπές και με τη διαδικασία που προβλέπεται για τους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους. Οι υγειονομικές επιτροπές αποφαίνονται με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία, σε γενικές γραμμές, τα καθήκοντα των αντίστοιχων θέσεων.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας και Πρόνοιας, μπορεί να καθορίζονται οι παθήσεις και οι βλάβες που αποτελούν κώλυμα διορισμού και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την πιστοποίηση της υγείας και αρτιμέλειας του υποψήφιου δικαστικού υπαλλήλου.


Άρθρο 23
Αρμοδιότητα δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων

1. Το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφασίζει σε πρώτο βαθμό για την παύση των δικαστικών υπαλλήλων λόγω βαρέος πειθαρχικού παραπτώματος, ασθένειας, αναπηρίας ή υπηρεσιακής ανεπάρκειας.


Άρθρο 76
Μετάθεση για λόγους υγείας

1. Μετάθεση δικαστικού υπαλλήλου για λόγους υγείας διενεργείται με βάση γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, αν ο ίδιος ή προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του πάσχει από νόσημα, για την αντιμετώπιση του οποίου δεν υπάρχει κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα στον τόπο, στον οποίο υπηρετεί ή αν, για την αποτροπή σοβαρής βλάβης της υγείας των παραπάνω προσώπων, επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους από τον τόπο στον οποίο υπηρετεί ο δικαστικός υπάλληλος. Με τη σχετική αίτηση του δικαστικού υπαλλήλου συνυποβάλλεται πιστοποιητικό νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ, για το είδος της νόσου.

2. Η μετάθεση για λόγους υγείας διενεργείται σε κενή οργανική θέση, στον τόπο στον οποίο ζήτησε να μετατεθεί ο δικαστικός υπάλληλος. Αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση στον τόπο αυτόν, η μετάθεση γίνεται στον πλησιέστερο τόπο, στον οποίο υπάρχει κενή οργανική θέση σε αντίστοιχη υπηρεσία, εφόσον συντρέχουν οι αναγκαίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας προϋποθέσεις, Αν δεν υπάρχει κενή θέση σε τόπο, στον οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ο δικαστικός υπάλληλος μετατίθεται ως υπεράριθμος στον τόπο στον οποίο ζήτησε να μετατεθεί, και καταλαμβάνει αυτοδικαίως την πρώτη θέση που θα κενωθεί.

3. Ως προστατευόμενα μέλη του δικαστικού υπαλλήλου, για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, θεωρούνται: α) ο ή η σύζυγος, β) τα άγαμα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20ό) έτος της ηλικίας τους ή το εικοστό τέταρτο (24ο) έτος, εφόσον φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%, γ) οι γονείς και των δύο συζύγων, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, ή ανεξάρτητα από ηλικία, αν ο ένας έχει ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%. Οι γονείς θεωρούνται προστατευόμενα μέλη εφόσον κατοικούν στον ίδιο τόπο με το δικαστικό υπάλληλο.

4. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο διενεργείται η μετάθεση, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας γέννησης.

5. Η μετάθεση για λόγους υγείας πραγματοποιείται μέσα σε ένα (1) μήνα από την περιέλευση στην υπηρεσία της γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής.13. Π.Δ. 6/2000: Επαγγελματικά Δικαιώματα Βοηθών Φαρμακείου

ΦΕΚ Τ.Α΄ 8/19.01.2000

Άρθρο 2
Περιγραφή καθηκόντων

Οι Βοηθοί Φαρμακείου:
5. Είναι απαραίτητη η ύπαρξή τους σε φαρμακεία αναπήρων που προστατεύονται από το Ν. 963/79 (άρθρο 35 παρ.8 Ν. 1316/83).14. Ν. 2683/1999: «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις»

ΦΕΚ Τ.Α΄ 19/9.2.1999

Άρθρο 50
Δικαίωμα ειδικής άδειας

3. Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας.

4. Λοιπές άδειες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις διατηρούνται.15. Ν. 2671/1998: «Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και άλλες διατάξεις»

ΦΕΚ Τ.Α΄ 289/28.12.1998

Άρθρο 13
Κύρωση Γενικού Κανονισμού Προσωπικού

Κυρώνεται ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού του ΟΣΕ ως εξής :

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ (ΓΕΚΑΠ)


Άρθρο 76
Περιπτώσεως απολύσεως

Το προσωπικό απολύεται μόνο για τους παρακάτω λόγους :

α. Όταν επιβληθεί πειθαρχική ποινή απολύσεως.
β. Για σωματική ή πνευματική ανικανότητα.
γ. Για επαγγελματική ανεπάρκεια.
δ. Για κατάργηση θέσεως.
ε. Για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ορίου ηλικίας.
στ. Για συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας.
ζ. Για αποχή μεγάλης διάρκειας που οφείλεται σε προφυλάκιση ή φυλάκιση.


Άρθρο 77
Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα

1. Οι σωματικά ή πνευματικά ανίκανοι για την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων που τους έχει ανατεθεί απολύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω.

Η ανικανότητα διακρίνεται στις εξής κατηγορίες :

α. Ανίκανος για την εκτέλεση της Υπηρεσίας την οποία πρέπει να παρέχει.
β. Ανίκανος για κάθε εργασία.
γ. Ανίκανος για κάθε εργασία που έχει ανάγκη, λόγω της σωματικής ή διανοητικής του κατάστασης, της συνεχούς επίβλεψης και βοήθειας τρίτου προσώπου.

2. Η ανικανότητα διαπιστώνεται με σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής, που αποτελείται από έναν ιατρό-μέλος της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.) ή από τους σε ενεργό υπηρεσία ανώτερους στρατιωτικούς ιατρούς, τον οποίο ορίζει η Διεύθυνση Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού ως Πρόεδρο και από τους δύο ιατρούς που ορίζονται, ο ένας από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ και ο άλλος από τον ασφαλιστικό φορέα σύνταξης.

Όταν πρόκειται για προσωπικό που κατοικεί εκτός της έδρας της Επιτροπής και η ασθένειά του δεν του επιτρέπει να προσέλθει για εξέταση, η Επιτροπή αποφασίζει με βάση τη γνωμάτευση των δύο από τα μέλη της, που μεταβαίνουν στον τόπο που βρίσκεται ο υπάλληλος.

Στις γνωματεύσεις θα αναφέρεται υποχρεωτικά και το ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2084/1992 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, ως και κάθε άλλο παρεπόμενο στοιχείο που είναι απαραίτητο σύμφωνα με το νόμο αυτόν.

3. Η παραπομπή του προσωπικού στην πιο πάνω Επιτροπή για κρίση της σωματικής ή πνευματικής του ανικανότητας λόγω νόσου είναι δυνατόν να γίνει σε οποιονδήποτε χρόνο και άσχετα με τη χορήγηση σε αυτό άδειας ασθένειας.

Σε περίπτωση όμως που το προσωπικό τελεί σε άδεια ασθένειας, η παραπομπή πρέπει να γίνει μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη της άδειας ασθένειας.

Εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν γίνεται μόνο στις περιπτώσεις των παραγράφων 2ε και 5 του άρθρου 62 του παρόντος Κανονισμού. Στις περιπτώσεις αυτές η παραπομπή γίνεται τρεις μήνες πριν εξαντληθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο άδειας ασθένειας, χωρίς να αποκλείεται η παραπομπή και σε προγενέστερο χρόνο, εφόσον το επιθυμεί ο παραπεμπόμενος.

Στις αποφάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών, όταν η σωματική ανικανότητα είναι απότοκος τραυματισμού στην Υπηρεσία, πρέπει να αναφέρεται ρητά το στοιχείο αυτό, εφόσον αυτό προκύπτει είτε από πόρισμα υπηρεσιακό είτε από άλλα στοιχεία του φακέλου.

4. Ο ΟΣΕ, ο ασφαλιστικός φορέας της σύνταξης ή ο ενδιαφερόμενος μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της κατά τα άνω γνωμάτευσης, αναθεώρηση αυτής ενώπιον πενταμελούς Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από έναν ιατρό του ΟΣΕ, έναν του ασφαλιστικού φορέα της σύνταξης, έναν του ενδιαφερομένου και δύο ιατρούς που μπορεί να είναι : Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές Ιατρικής Σχολής των Πανεπιστημίων της χώρας ή ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Διευθυντές ή Επιμελητές) ή μέλη της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.) ή σε ενεργό υπηρεσία ανώτεροι στρατιωτικοί ιατροί, από τους οποίους ένας ειδικός για την κρινόμενη περίπτωση και ένας της Γενικής Παθολογίας και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμμετοχή Ειδικού Ιατρού, δύο της Γενικής Παθολογίας.

Οι δύο ιατροί δεν είναι υποχρεωτικό να είναι από την ίδια από τις αναφερόμενες παραπάνω κατηγορίες. Επιτρέπεται δηλαδή να είναι ένας Καθηγητής Πανεπιστημίου και ένας Στρατιωτικός Ιατρός ή ένας Αναπληρωτής Καθηγητής και ένας Επιμελητής κ.ο.κ..

Οι ιατροί που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Διευθυντές ή Επιμελητές του Ε.Σ.Υ., στρατιωτικοί ιατροί) ορίζονται από τον ΟΣΕ από πίνακα που θα καταρτίζεται με βάση τις προτάσεις του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, των Πανεπιστημίων της χώρας και της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, μετά από σχετικό αίτημα του ΟΣΕ.

Ο πίνακας αυτός θα κοινοποιείται και στον ασφαλιστικό φορέα της σύνταξης, ο οποίος υποχρεούται να δώσει το σύμφωνο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία που θα περιέλθει σε αυτόν το σχετικό έγγραφο του ΟΣΕ. Παρερχομένης απράκτου αυτής της προθεσμίας θεωρείται ότι αποδέχεται τον πίνακα.

Ο πίνακας αυτός θα είναι σε διαρκή ισχύ και θα συμπληρώνεται κάθε χρόνο μετά από σχετική υποβολή αιτήματος του ΟΣΕ κατά τα άνω.

Σε περίπτωση κατάρτισης τέτοιου πίνακα, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή θα ορίζεται κατά τον προσφορότερο δυνατό τρόπο με μέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

Σε περίπτωση διαφωνίας του ΟΣΕ και του ασφαλιστικού φορέα ως προς τα πρόσωπα των διοριζομένων, ως και σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των φορέων στο αίτημα του ΟΣΕ για σχετικές προτάσεις, αυτοί διορίζονται από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

5. Το ύψος της αμοιβής των μελών των Υγειονομικών Επιτροπών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καταργούμενης κάθε άλλης απόφασης για το θέμα αυτό με την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού.

6. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή ορίζεται για κάθε περίπτωση χωριστά και προεδρεύει σε αυτήν ο ένας από τους Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουρους Καθηγητές ή Διευθυντές Υγείας ή στρατιωτικούς ιατρούς, τούτου οριζομένου κάθε φορά από την ίδια την Επιτροπή κατά την εκάστοτε συνεδρίαση για κρίση της σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας.

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή πρέπει να συγκληθεί το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που ζητήθηκε η αναθεώρηση κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

7. Η παράλειψη του ενδιαφερομένου και του ασφαλιστικού φορέα να ορίσουν έγκαιρα ιατρούς-μέλη των πιο πάνω Επιτροπών δεν εμποδίζει τη συγκρότηση αυτών από τα υπόλοιπα μέλη.

8. Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή θεωρείται ότι είναι σε απαρτία με την παρουσία των δύο μελών της και η Δευτεροβάθμια με την παρουσία τριών μελών της, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι και στις δύο περιπτώσεις θα παρίσταται ο Πρόεδρος.

Οι Επιτροπές αποφασίζουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 2 του Κανονισμού αυτού.

9. Οι γνωματεύσεις των Επιτροπών κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στον ΟΣΕ, στον ασφαλιστικό φορέα της σύνταξης και στον ενδιαφερόμενο, το αργότερο εντός 10 ημερών από την εξέταση του κρινομένου.

10. Η δαπάνη της αμοιβής και των άλλων τυχόν εξόδων όλων των μελών των Επιτροπών επιμερίζεται ισόποσα στον ΟΣΕ και στον ασφαλιστικό φορέα της σύνταξης.

11. Ο προσερχόμενος στις Επιτροπές για εξέταση δικαιούται αποζημίωση μετακινήσεως, εκτός αν η διαδικασία κινήθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 78 του παρόντος Κανονισμού.

12. Η μη προσέλευση του κρινόμενου στις Επιτροπές για εξέταση δεν εμποδίζει αυτές να κρίνουν και να πάρουν απόφαση.

13. Οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι υποχρεωτικές για τον Οργανισμό, τον ασφαλιστικό φορέα της σύνταξης και τον κρινόμενο.

14. Υπεύθυνοι για την ταχεία περαίωση των υποθέσεων που παραπέμπονται στις Υγειονομικές Επιτροπές είναι οι εκάστοτε επικεφαλής των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

15. Οι προθεσμίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι αποκλειστικές.

16. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού με εγκύκλιό του θα καθορίσει τυχόν λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ως και τις διαδικασίες που θα τηρηθούν μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.


Άρθρο 78
Ανικανότητα με αίτηση προσωπικού

Την απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα έχει δικαίωμα να τη ζητήσει και το προσωπικό, ο δε ΟΣΕ υποχρεούται να κινήσει όλη τη διαδικασία που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου 77.


Άρθρο 79
Χαρακτηρισμός του χρόνου διαδικασίας κρίσεως της σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας

1. Ο χρόνος που μεσολαβεί από την έναρξη της διαδικασίας κρίσεως της σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας του προσωπικού και μέχρι το τέλος αυτής θεωρείται ως άδεια ασθένειας, η οποία δύναται να υπερβεί τα ανώτατα χρονικά όρια που προβλέπονται από τον Κανονισμό αυτόν. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να ξεπεράσει τους δύο μήνες.

2. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος ο οποίος παραπέμφθηκε στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή και κρίθηκε από αυτήν ικανός για τα καθήκοντά του, ζητήσει την αναθεώρηση της απόφασης, τότε δεν καλύπτεται με άδεια ασθένειας μέχρι την έκδοση της δευτεροβάθμιας απόφασης, αλλά υποχρεούται να αναλάβει αμέσως υπηρεσία.


Άρθρο 80
Απόλυση για επαγγελματική ανεπάρκεια

1. Το προσωπικό κρινόμενο ως ακατάλληλο, που οφείλεται σε αποδειγμένη ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί και των υποχρεώσεων του βαθμού του (επαγγελματική ανεπάρκεια), απολύεται από τον Οργανισμό καταγγελομένης της σχετικής σύμβασης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

2. Η επαγγελματική ανεπάρκεια διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Προαγωγών, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

3. Το Συμβούλιο κρίνει με βάση ειδική έκθεση ακαταλληλότητας, που συντάσσεται από τους αρμόδιους κατά περίπτωση προϊσταμένους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

4. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν προσληφθεί σε εφαρμογή του ν. 1648/1986, εφαρμοζομένων σε αυτά των σχετικών διατάξεων του ν. 2643/1998.16. Ν.2669/1998: «Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων»

ΦΕΚ Τ.Α΄ 283/18.12.1998

Άρθρο 25
Ασθένειες

7. Ο μισθωτός που εμφανίζει ολική ή μερική σωματική ή πνευματική αναπηρία παραπέμπεται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση της Εταιρείας στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ανικανότητας του Ι.Κ.Α., προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι ικανός ή ανίκανος για εργασία.


Άρθρο 38
Απόλυση

1. Οι εργαζόμενοι, που υπάγονται στη ρύθμιση του Κανονισμού αυτού, απολύονται :

α. Όταν συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις λήψης σύνταξης, λόγω ορίου ηλικίας ή διαρκούς αναπηρίας, από τον ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης.

β. Λόγω καταδίκης τελεσίδικα, για οποιαδήποτε πράξη (εκτός υπηρεσίας), που φέρει χαρακτήρα πλημμελήματος εκ δόλου των πράξεων που προβλέπει ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, εφόσον αυτή έχει επίδραση στην εκτέλεση της υπηρεσίας, που έχει ανατεθεί στον εργαζόμενο. Ως προς τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

γ. Λόγω λήξης της σύμβασης εργασίας δόκιμου προσωπικού που βρίσκεται υπό δοκιμασία.

δ. Λόγω πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο προβλέπεται ποινή απόλυσης.