Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Κεφάλαιο 5: Γενικές διατάξεις

1. Π.Δ. 77/2003: «Κώδικας δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών»
ΦΕΚ Τ.Α΄ 75/28.3.2003

Άρθρο 4
Δυσμενείς διακρίσεις

1. Δεν επιτρέπεται η παρουσίαση προσώπων με τρόπο ο οποίος, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να ενθαρρύνει, τον εξευτελισμό, την κοινωνική απομόνωση ή τις δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος τους από μέρος του κοινού βάσει ιδίως του φύλου, της φυλής, της εθνικότητας, της γλώσσας, της θρησκείας, της ιδεολογίας, της ηλικίας, της ασθένειας ή αναπηρίας, του γενετήσιου προσανατολισμού ή του επαγγέλματος.

2. Δεν επιτρέπεται η προβολή μειωτικών, ρατσιστικών, ξενοφοβικών ή σεξιστικών μηνυμάτων και χαρακτηρισμών καθώς και μισαλλόδοξων θέσεων και γενικά δεν πρέπει να θίγονται εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες και άλλες ευάλωτες ή ανίσχυρες πληθυσμιακές ομάδες.2. Π.Δ. 12/2002: «Περιγραφή των παραστάσεων και διαχείριση των κερμάτων ευρώ»
ΦΕΚ Τ.Α΄ 7/22.1.2002

Άρθρο 1
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κέρμα των 20 λεπτών του ευρώ

Στο κέντρο του κέρματος, απεικονίζεται η προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια. Στο κάτω μέρος της προτομής, ημικυκλικά και εσώγλυφα, αναγράφεται το όνομα Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.

Στη δεξιά πλευρά, στη μέση του νομίσματος, αναγράφεται ο αριθμός 20 και αμέσως από κάτω η λέξη ΛΕΠΤΑ (ονομαστική αξία).

Στην αριστερή πλευρά, λίγο κάτω από τη μέση του κέρματος, υπάρχει ο αριθμός 2002 (έτος κοπής) και πάνω από αυτό το σήμα του Νομισματοκοπείου (ανθέμιο).

Στην περιφέρεια του κέρματος, σε κανονική κυκλική διάταξη, υπάρχουν τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων τα δύο εσώγλυφα στο κάτω μέρος της προτομής του Καποδίστρια.

Στην εξωτερική περιφέρεια του κέρματος (στεφάνη), σε κανονική κυκλική διάταξη, υπάρχουν επτά ελλείψεις (ισπανικό λουλούδι - μαργαρίτα), για να γίνεται το κέρμα αναγνωρίσιμο και από άτομα με ειδικές ανάγκες.3. Π.Δ. 55/1999: «Κωδικοποίηση σ΄ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
ΦΕΚ Τ.Α΄ 58/24.3.1999

Άρθρο 76
(Άρθρο 76 π.δ. 92/1994)
Τρόπος ψηφοφορίας

3. Εκλογείς, που από σωματική αδυναμία δεν μπορούν να κάνουν τα πιο πάνω, έχουν το δικαίωμα για το σκοπό αυτό να απευθυνθούν στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν.4. Π.Δ. 210/1998: «Καθορισμός κατά ενιαίο τρόπο της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας»
ΦΕΚ Τ.Α΄ 169/1998

Άρθρο 1
Γενικό

Η πιστοποίηση της αναπηρίας του ατόμου και του βαθμού αυτής, εκτός του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, γίνεται από επιτροπές που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.

Σε κάθε άτομο για το οποίο πιστοποιείται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία ότι έχει αναπηρία 67% και άνω, χορηγείται προσωρινή ή ισόβια Κάρτα Αναπηρίας.

Το συντονισμό και την εποπτεία της διαδικασίας για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας έχει το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας.


Άρθρο 2
Συγκρότηση Λειτουργία Επιτροπών

1. Σε όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/1953, συγκροτούνται κάθε έτος με αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας, ύστερα από προτάσεις των Επιστημονικών Επιτροπών των Νοσοκομείων, Τριμελείς Επιτροπές Ιατρών, απ΄ όλες τις βαθμίδες του Ε.Σ.Υ ανά ιατρικό τομέα με τους αναπληρωτές τους, ονομαζόμενες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας.

Η Επιτροπή εφόσον κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει γνώμη εξειδικευμένου ιατρού του Ε.Σ.Υ. ως συμπληρωματικό στοιχείο για την κρίση της.

Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής ιατρών είναι ο έχων τον ανώτερο βαθμό και σε περίπτωση ισοβαθμίδας ο αρχαιότερος. Σε περίπτωση που για διάφορους λόγους, δεν προτείνονται ιατροί από την Επιστημονική Επιτροπή, τότε προτάσεις υποβάλλονται από τα Δ.Σ των Νοσοκομείων. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν 4 τουλάχιστον φορές το μήνα.

2. Έργο των ανωτέρω επιτροπών είναι η επανεξέταση όλων των ατόμων με μόνιμη ή προσωρινή αναπηρία, καθώς και η εξέταση νέων αιτήσεων.

Οι επιτροπές αυτές μετά από ιατρική εξέταση του αναπήρου και εκτίμηση των τυχόν υποβληθέντων σχετικών δικαιολογητικών, εκδίδουν γνωματεύσεις στις οποίες θα περιγράφεται λεπτομερώς η πάθηση, το είδος της αναπηρίας, το ποσοστό αυτής, αν είναι μόνιμη η προσωρινή, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται από την κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας - Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 2430/1996, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 23 του Ν. 2556/97. Σε περίπτωση προσωρινής αναπηρίας θα πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία λήξεως της ισχύος.

Η ανωτέρω γνωμάτευση επέχει θέση πιστοποιητικού, φέρει αριθμό πρωτοκόλλου της Ειδικής Γραμματείας της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, εκδίδεται εις τριπλούν και θεωρείται από τον Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου.

Το ανωτέρω πιστοποιητικό προσκομίζεται στις οικείες Διευθύνσεις ή Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), που εκδίδουν σχετικές αποφάσεις για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας.

3. Σε περιπτώσεις συνδυασμένων παθήσεων ή βλαβών που ανάγονται στην αρμοδιότητα του ίδιου ιατρικού τομέα, το τελικό ποσοστό αναπηρίας καθορίζεται από τις παραπάνω επιτροπές, με βάση την κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου. Στις περιπτώσεις συνδυασμένων παθήσεων ή βλαβών, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα περισσότερων ιατρικών τομέων εκδίδεται κοινή γνωμάτευση από τα μέλη των επιτροπών των διαφορετικών τομέων, βάσει των επιμέρους γνωματεύσεων και προσδιορίζεται το τελικό ποσοστό αναπηρίας.

4. Στα Περιφερειακά Νοσοκομεία της έδρας της Περιφέρειας, συγκρατούνται με απόφαση του Περιφερειάρχη κατόπιν εισήγησης της Επιστημονικής Επιτροπής των Νοσοκομείων αυτών, εκτός των Τριμελών Επιτροπών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ., Τριμελείς Επιτροπές ανά ιατρικό τομέα, από ιατρούς Διευθυντές και εν ελλείψει αυτών από ιατρούς Επιμελητές Α΄, ονομαζόμενες Δευτεροβάθμιες Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας.

Έργο των Επιτροπών είναι, η εξέταση ενστάσεων κατά των γνωματεύσεων των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών πιστοποίησης αναπηρίας της παραγράφου 2, του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ. Στην προκειμένη περίπτωση η γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής αποτελεί το πιστοποιητικό για την έκδοση Κάρτας Αναπηρίας.

Σε περιπτώσεις ενστάσεων που αφορούν το τελικό ποσοστό αναπηρίας συνδυασμένων παθήσεων ή βλαβών, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ. Ενστάσεις κατά των γνωματεύσεων - πιστοποιητικών των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών, μπορούν να υποβάλλουν εκτός των ενδιαφερομένων ατόμων και οι υπηρεσίες Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Δ/νσεις ή Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας). Οι ενστάσεις υποβάλλονται στις επιτροπές της παρούσας παραγράφου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση ή την με άλλο τρόπο πλήρη γνώση της γνωμάτευσης.

5. α. Σε περιπτώσεις αδυναμίας συγκρότησης των Πρωτοβαθμίων Επιτροπών στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, λόγω έλλειψης ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που απαιτούνται ως μέλη της επιτροπής να κρίνουν την αναπηρία, τότε είναι δυνατόν να παραπέμπεται το περιστατικό από τις υπηρεσίες Πρόνοιας, σε ανάλογη επιτροπή όμορης ή άλλης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

β. Για την υποβοήθηση του έργου των Επιτροπών συστήνεται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του οικείου Νοσοκομείου, Ειδική Γραμματεία από διοικητικούς υπαλλήλους - που αναλαμβάνει τη γενική γραμματειακή υποστήριξη και την τήρηση αρχείου γνωματεύσεων - πιστοποιητικών αναπηρίας.

γ. Σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. άνω των 400 κλινών είναι δυνατόν να συγκροτούνται πάνω από μία Πρωτοβάθμια Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.


Άρθρο 3
Τύπος Κάρτας Αναπηρίας

1. Στην Κάρτα Αναπηρίας, ισόβια (χρώματος πορτοκαλί) ή προσωρινή (χρώματος γκρι) αναγράφεται, ο εκδότης της κάρτας (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση), ο αριθμός μητρώου (Α.Μ.) που περιλαμβάνει τον κωδικό της Ν.Α. και τον αύξοντα αριθμό έκδοσης, το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, πρόσφατη φωτογραφία του δικαιούχου, το ποσοστό και το είδος της αναπηρίας, ο αριθμός απόφασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Για τα άτομα με προβλήματα όρασης με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αναγράφεται επιπλέον το επίπεδο όρασης του πάσχοντος. Στην προσωρινή κάρτα αναπηρίας αναγράφεται επιπλέον η ημερομηνία λήξης της ισχύος αυτής.

2. Όλα τα στοιχεία έκδοσης της Κάρτας Αναπηρίας, μηχανογραφούνται κατά ενιαίο τρόπο σε εθνικό επίπεδο, με μέριμνα του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας.

Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΜΙΛΤ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΝΣΤ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΕΩΡ. ΡΩΜΑΙΟΣ5. Ν. 2430/1996: «Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση Θεσμού της Κάρτας Αναπηρίας και άλλες διατάξεις»
ΦΕΚ Τ.Α΄ 156/10-7-1996

Άρθρο 1

1. Η 3η Δεκεμβρίου κάθε έτους ορίζεται Ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

2. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες υποβάλλει κάθε έτος στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων έκθεση αναφερόμενη στην εν γένει αντιμετώπιση των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Ελλάδα.


Άρθρο 2

1. Η Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και οι εκδηλώσεις που γίνονται γι΄ αυτήν τελούν υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.

2. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, ως η αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και τους λοιπούς συναρμόδιους δημόσιους φορείς, οργανώνει τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται την 3η Δεκεμβρίου κάθε έτος. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες έχει την ευθύνη για τον προσδιορισμό του χαρακτήρα των εκδηλώσεων αυτών και του περιεχομένου τους. Οι εκδηλώσεις αυτές χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μέχρι το ποσό που προβλέπεται για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό του.


Άρθρο 3

1. Υιοθετούνται το παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης, καθώς και οι κανόνες ίσων ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι εγκρίθηκαν το 1993 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στην 47η Ολομέλειά της.

2. Συνιστάται επιτροπή, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση των εκδηλώσεων της ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, καθώς και την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής του παγκόσμιου προγράμματος δράσης και των επίσημων κανόνων για ίσες ευκαιρίες που έχουν εγκριθεί από τον Ο.Η.Ε., για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας ή τον αρμόδιο Υφυπουργό και έναν εκπρόσωπο από κάθε κόμμα που εκπροσωπείται στη Βουλή.

3. Η επιτροπή αυτή, μέσα σ΄ ένα (1) έτος από τη συγκρότησή της, εκπονεί και υποβάλλει, στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, το Εθνικό Σχέδιο Εφαρμογής, που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.

4. Η ίδια επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει κάθε έτος στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Έκθεση, που αναφέρεται στην εφαρμογή των κανόνων του Ο.Η.Ε. για ίσες ευκαιρίες στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.


Άρθρο 4

1. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες και οι οργανώσεις μέλη αυτής επιχορηγούνται για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας και εξοπλισμού αυτών από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου. Με κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες, προκειμένου η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες και οι οργανώσεις μέλη αυτής να επιχορηγηθούν από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

Για το σκοπό αυτόν ζητούνται οι απόψεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, που αποστέλλονται στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας μέσα σε ένα (1) μήνα από την περιέλευση σε αυτή του σχετικού ερωτήματος του Υπουργού

2. Καθιερώνεται η ισόβια ή προσωρινή κάρτα αναπηρίας ανάλογα με την αναπηρία και το βαθμό αυτής. που χρησιμεύει ως αποδεικτικό της αναπηρίας και η οποία χορηγείται μετά από πιστοποίηση της αναπηρίας από τις επιτροπές της επόμενης παραγράφου. Για τα άτομα με προβλήματα όρασης, στην κάρτα αυτή θα αναγράφεται η διαβάθμιση της τυφλότητας ή ο βαθμός όρασης του πάσχοντος και το ποσοστό αναπηρίας που αντιστοιχεί στον αντίστοιχο βαθμό.

3. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται κατά ενιαίο τρόπο οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας και του βαθμού της για την έκδοση ισόβιας ή προσωρινής κάρτας αναπηρίας και ο τύπος αυτής, καθώς και η συγκρότηση, ο τόπος και ο τρόπος λειτουργίας των οικείων υγειονομικών επιτροπών, αποτελουμένων από νοσοκομειακούς γιατρούς.

Τα κριτήρια πιστοποίησης της αναπηρίας είναι ενιαία και ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για τη χορήγηση ισόβιας ή προσωρινής κάρτας απαιτείται η αναπηρία να μην είναι μικρότερη του 67%.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού ορίζεται η χρήση της ισόβιας ή προσωρινής κάρτας αναπηρίας.

Η επανεξέταση όλων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες από τις Επιτροπές αυτές, για την έκδοση ισόβιας ή προσωρινής κάρτας αναπηρίας είναι υποχρεωτική.

Η διαδικασία επανεξέτασης ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

4. Από της ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε διάταξη γενική ή ειδική που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέματα που αναφέρονται σ΄ αυτόν καταργείται. Οι υγειονομικές επιτροπές που λειτουργούν στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα εξακολουθούν να λειτουργούν βάσει της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά για τα θέματα που αναφέρονται στη νομοθεσία αυτή, εξαιρέσει των αναφερομένων στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Κατά τα λοιπά και μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων διαταγμάτων εφαρμόζεται η κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ισχύουσα νομοθεσία.

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας, ορίζονται οι διευκολύνσεις, που οι κάθε είδους εργοδότες των αιρετών μελών των διοικήσεων των πιο αντιπροσωπευτικών οργανώσεων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες παρέχουν σε αυτά για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Η διάταξη της τελευταίας περιόδου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και εδώ.6. Ν. 2420/1996: «Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για συνεργασία στον τομέα εργασίας»
ΦΕΚ Τ.Α΄ 142/1996

Άρθρο 2

Χωρίς να αποκλείεται γενικότερη συνεργασία και σε άλλους συναφείς τομείς, η μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών συνεργασία περιλαμβάνει, ειδικότερα, τους εξής τομείς:

2.3. Θέματα αναπήρων

1. Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των λειτουργών της Υπηρεσίας Μέριμνας Αναπήρων της Κύπρου και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) της Ελλάδας, με εκατέρωθεν επισκέψεις, πάνω σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, αξιολόγησης ικανοτήτων και εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2. Κατάρτιση ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Επικράτεια του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σε ειδικότητες στις οποίες δεν προσφέρεται κατάρτιση από τα τοπικά ιδρύματα του άλλου Συμβαλλόμενου.

3. Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνολογικών γνώσεων για όργανα και συσκευές για διευκόλυνση της απασχόλησης αναπήρων.

4 Ανταλλαγή εκατέρωθεν επισκέψεων (με τη μορφή φιλοξενίας μαθητευόμενων ατόμων με ειδικές ανάγκες, για καλλιέργεια σχέσεων, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών κ.λπ.

5. Συνεργασία στον τομέα της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης, ιδιαίτερα σε θέματα Ε.K. και εγκαθίδρυση μόνιμου μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών των Συμβαλλόμενων Μερών.7. Ν. 2328/1995: «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις»
ΦΕΚ Τ.Α΄ 159/1995

Άρθρο 3
Αρχές εκπομπών και διαφημίσεων-Δικαίωμα απάντησης

Προστασία της προσωπικότητας και του ιδιωτικού βίου - Προστασία της παιδικής ηλικίας - Ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας

21. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεταδίδουν δωρεάν μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου διάρκειας "τριών" πρώτων λεπτών της ώρας καθημερινά ιδίως για θέματα υγείας, πρόνοιας και μέριμνας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες "ή για τη μετάδοση μηνυμάτων, που αναφέρονται στα εκπαιδευτικά ή άλλα προγράμματα που διοργανώνει η Βουλή των Ελλήνων, καθώς και σε όλες εν γένει τις εθνικού, πολιτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου δραστηριότητές της". Σε περίπτωση πληθώρας παρόμοιων μηνυμάτων η επιλογή γίνεται με κλήρωση.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μ.Μ.Ε. ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν εξαρτάται από την έκδοση της κοινής αυτής υπουργικής απόφασης.8. Ν. 2195/1994: «Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία στους τομείς ευημερίας / πρόνοιας και σε θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες»
ΦΕΚ Τ.Α΄ 40/1994

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία στους τομείς ευημερίας / πρόνοιας και σε θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 28 Ιουνίου 1993, της οποίας το κείμενο, σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ,
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ / ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ


Άρθρο 1

Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 2, τηρώντας τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα αντίστοιχα.

Άρθρο 2

Χωρίς να αποκλείεται γενικότερη συνεργασία και σε άλλους συναφείς τομείς, η μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών συνεργασία περιλαμβάνει τους τομείς της κοινωνικής ευημερίας / πρόνοιας και θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ειδικότερα, η συνεργασία περιλαμβάνει:

(α) την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών ανάμεσα στις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες των Συμβαλλομένων Μερών πάνω σε μόνιμη βάση.
(β) την συνεργασία για το Διεθνές Έτος Οικογένειας (1994) με ενημέρωση σχετικά με προγράμματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά το έτος αυτό, πραγματοποίηση εκατέρωθεν επισκέψεων και ανταλλαγή σχετικού εντύπου πληροφοριακού υλικού.
(γ) τη μελέτη της νομοθεσίας που αφορά την κοινωνική πρόνοια και τα άτομα με ειδικές ανάγκες των Συμβαλλομένων Μερών, με σκοπό τη βελτίωση και εναρμόνισή της προς τα διεθνώς κρατούντα.
(δ) την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των Συμβαλλομένων Μερών, με εκατέρωθεν επισκέψεις πάνω σε θέματα ευημερίας / πρόνοιας και θέματα σχετικά με τις αναπηρίες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
(ε) την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και ειδικών για τη μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων κοινωνικής ευημερίας / πρόνοιας, καθώς και σχετικό με τις αναπηρίες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
(στ) τη συμμετοχή λειτουργιών των αρμοδίων υπηρεσιών των Συμβαλλομένων Μερών σε κοινά προγράμματα ενημέρωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συμπόσια, κ.α. και τη συνδιοργάνωση σεμιναρίων σε εξειδικευμένα θέματα.
(ζ) τη συνεργασία εφαρμογής κοινών προγραμμάτων έρευνας, συλλογής πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων πάνω σε θέματα που θα επιλεγούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Συμβαλλομένων Μερών.
(η) τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων από την Ελλάδα ως ομιλητών / εκπαιδευτών σε σεμινάρια του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.
(θ) την τεχνική βοήθεια και καθοδήγηση από ειδικούς από την Ελλάδα για την οργάνωση και λειτουργία Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) στην Κύπρο.
(ι) την τεχνική βοήθεια και την ενημέρωση από Κύπριους ειδικούς για την οργάνωση των εξής προγραμμάτων που ενδιαφέρουν το Υπουργείο της Ελλάδας.
(α) κατ΄ οίκον φροντίδα κ.λπ.
(β) θετές οικογένειες με αμοιβή,
(γ) ημερήσια φύλαξη παιδιών από μητέρες,
(ια) τη σύνταξη και ανταλλαγή μελετών πάνω στα διάφορα θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες,
(ιβ) Τη μελέτη και σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης και κοινωνικής ένταξης ατόμων με ειδικές ανάγκες.
(ιγ) τη διαμεσολάβηση για την οργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων για άτομα με αναπηρίες και χρήση των ειδικών εγκαταστάσεων, που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Συμβαλλόμενων Μερών,
(ιδ) τη φιλοξενία ομάδων ατόμων με ειδικές ανάγκες ανάμεσα στα ιδρύματα του ενός συμβαλλόμενου Μέρους στο άλλο και τη διαμεσολάβηση των Συμβαλλόμενων Μερών σε Άλλους φορείς για την εκατέρωθεν προώθηση του συναφούς τουρισμού,
(ιε) τη συμμετοχή, όπου κρίνεται σκόπιμο και εφικτό, ατόμων με ειδικές ανάγκες του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σε προγράμματα του άλλου Μέρους,
(ιζ) την ανταλλαγή πληροφοριών από τα Συμβαλλόμενα Μέρη πάνω στις εφαρμοζόμενες νέες τεχνικές και τεχνολογία, τα τεχνικά βοηθήματα, όργανα και τεχνητά μέλη για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.


Άρθρο 3

Για την πιστή εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής και ιδιαίτερα την υλοποίηση των διατάξεων του Άρθρου 2, θα συγκροτηθούν ομάδες εργασίας από αντίστοιχες υπηρεσίες των Συμβαλλόμενων Μερών.


Άρθρο 4

4.1. Η ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και ειδικών, μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας αυτής, θα διενεργείται με βάση την ισότιμη φιλοξενία με τον ακόλουθο τρόπο: Το Μέρος που δέχεται τη φιλοξενία θα καλύπτει τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής και το Μέρος που παρέχει τη φιλοξενία θα καλύπτει τα έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης μέσα στην επικράτειά του.

4.2. Για την υλοποίηση της πιο πάνω διάταξης θα υπογράφονται από τα αντίστοιχα αρμόδια υπουργεία των Συμβαλλομένων Μερών ή τους υπαγόμενους σε αυτά οργανισμούς, μετά από έγκριση των αρμόδιων υπουργών, προγράμματα συνεργασίας με διετή ισχύ. Τα προγράμματα αυτά θα περιλαμβάνουν τους οικονομικούς και άλλους όρους, καθώς επίσης και τη διαδικασία εφαρμογής τους.


Άρθρο 5

5.1. Η Συμφωνία αυτή υπόκειται σε έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. Η ισχύς της αρχίζει από τη μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών ανταλλαγή των επικυρώσεων της Συμφωνίας κατά τα ισχύοντα στις δύο χώρες.

5.2. Η Συμφωνία αυτή ισχύει για πέντε (5) χρόνια και ανανεώνεται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους ενός χρόνου, εκτός αν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη την καταγγείλει γραπτώς έξι (6) μήνες από τη λήξη της.

Έγινε και υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 28 Ιουνίου 1993 σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική γλώσσα.

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ-
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Δημήτρης Σιούφας
Υπουργός

Ανδρέας Μουσιούττας
Υπουργός