Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας "ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας "ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"

Αριθμ. Απόφασης Πρωτοδικείου Βόλου: 201/2007

Μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών ( ΕΟΤ )
Μέλος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Θεσσαλίας
Νομοθεσία για Τυφλούς
Νομοθεσία για Τυφλούς
 
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Πληροφορική
   
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 
Ψυχαγωγία
Ψυχαγωγία
 
 
Γίνε Μέλος
Εγγραφή μέλους στον Δικτυακό μας τόπο

Για να εγγραφείτε ως μέλος της σελίδας μας και να λαμβάνετε ενημερωτικά e_mail παρακαλώ στείλτε μας στο email: info@maty.gr, τα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, Τηλέφωνο, Αναπηρία όρασης (ναι/όχι), E_mail.

Σημείωση: Στο θέμα να αναγράφεται Αίτηση εγγραφής

 
Εγγραφή ως μέλος στο σωματείο μας

Για να εγγραφείτε ως μέλος του συλλόγου μας παρακαλώ συμπληρώστε τη αντίστοιχη Αίτηση Μέλους και στείλτε την στο email: maty@otenet.gr ή στο φάξ 24210-27715.

Αίτηση Τακτικού Μέλους

ΑΡΘΡΟ 4 Μέλη του Σωματείου Μέλη του Σωματείου γίνονται τα άτομα με προβλήματα όρασης, που έχουν ποσοστό αναπηρίας, αποδεδειγμένο από απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής από 67% και άνω. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα, προστατευόμενα, αρωγά, επίκουρα και επίτιμα. Τα τακτικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και το Νόμο και είναι τα μόνα που μετέχουν στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ως δόκιμα μέλη θεωρούνται τα ανήλικα άτομα με αναπηρία όρασης έως την ενηλικίωσή τους, οπότε καταχωρούνται στην κατηγορία των τακτικών μελών. Έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το παρόν, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ως προστατευόμενα μέλη του Σωματείου εγγράφονται τα άτομα με αναπηρία όρασης με τυχόν πρόσθετες αναπηρίες (όπως νοητική στέρηση, σύνδρομο Ντάουν, κ.α.) οπότε στερούνται της και της ικανότητας για δικαιοπραξία. Αυτά τα μέλη εκπροσωπούνται από συγγενείς εξ αίματος μέχρι του δεύτερου βαθμού και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι (τα ίδια και οι εκπρόσωποί τους). Επίσης, κατ' αίτηση τους το Δ.Σ. μπορεί να τα απαλλάξει από τις τακτικές ή έκτακτες εισφορές προς το Σωματείο. Κατ' εξαίρεση, και κατ' αίτησή τους τακτικά ή δόκιμα μέλη, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, μπορούν να ενταχθούν με απόφαση του Δ.Σ. στην κατηγορία των προστατευόμενων μελών και να απαλλαχθούν από τις τακτικές ή έκτακτες εισφορές προς το Σωματείο, εφ' όσον προκύπτει αποδεδειγμένη οικονομική τους αδυναμία. Τα παραπάνω άτομα εγγράφονται ως μέλη του Σωματείου μετά από αίτησή τους, που εγκρίνει το Δ.Σ. στη πρώτη συνεδρίαση του μετά την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της δεν γνωστοποιήσει την απόφασή του για αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης στον αιτούντα, αυτός έχει δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή του σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Στην αίτηση που υποβάλλει το υποψήφιο μέλος πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του και να δηλώνεται υπεύθυνα αν είναι μέλος άλλου σωματείου. Το Δ.Σ. μπορεί να ανακηρύξει ως επίτιμα μέλη, όσα άτομα έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στα άτομα με προβλήματα όρασης και δεν υποχρεούνται σε τακτικές ή άλλες εισφορές και δεν συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες του Σωματείου. Επίσης, το Δ.Σ. μπορεί να ανακηρύξει ακόμα ως αρωγά μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από την τοπική κοινωνία, τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο (υλικό, ηθικό ή άλλο), προάγουν τους σκοπούς του Σωματείου. Τα αρωγά μέλη δεν υποχρεούνται σε τακτικές ή άλλες εισφορές και δεν συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες. Επίκουρα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ, μετά από αίτησή τους, άτομα χωρίς κανέναν περιορισμό, που επιθυμούν να προσφέρουν στο Σωματείο σε εθελοντική βάση (ενδεικτικά ως συνοδοί ή αναγνώστες ), ανάλογα με τις δυνατότητές τους, και τα οποία υποχρεούνται στην καταβολή των τακτικών εισφορών προς το Σωματείο. Τα μέλη αυτά δεν συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες του Σωματείου. Τα επίκουρα, αρωγά και επίτιμα μέλη καταχωρούνται σε Ειδικό Μητρώο Μελών. Τέλος -εξαιρετικά -μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι και άτομα με αναπηρία όρασης που κατάγονται μεν από το Νομό Μαγνησίας αλλά κατοικούν μόνιμα σε πόλη άλλου Νομού, όπου δεν υπάρχει ομοειδές Σωματείο. Επίσης, μέλη του Σωματείου γίνονται άτομα με αναπηρία όρασης που κατάγονται μεν από άλλο Νομό στον οποίο δεν υπάρχει παρεμφερές Σωματείο, αλλά εργάζονται στον Νομό Μαγνησίας.

ΑΡΘΡΟ 5 Δικαιώματα & Υποχρεώσεις των Μελών Τα μέλη έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης, να εκλέγουν, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους και να εκλέγονται εφόσον έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν γενικότερα τις νόμιμες προϋποθέσεις, να λαβαίνουν μέρος σε κάθε διαδικασία που αφορά το Σωματείο, να ζητούν τακτική ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου. Το δικαίωμα αυτό είναι ταυτόχρονα και βασική υποχρέωση των μελών. Είναι ισότιμα μέλη μεταξύ τους και έχουν το δικαίωμα να ζητούν την συνδρομή και την υποστήριξη του Σωματείου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Για να έχουν όλα τα δικαιώματα τα μέλη πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Τα μέλη υποχρεώνονται να καταβάλλουν με την εγγραφή τους ως δικαίωμα εγγραφής το ποσό των δυο Ευρώ (2 €) και το ποσό των δέκα ευρώ (10 €) ως ετήσια συνδρομή. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να αυξομειώνει οποτεδήποτε τα ποσά αυτά. Μέλη που δεν είναι ταμειακά εντάξει, δεν δικαιούνται να ψηφίσουν στις Γενικές Συνελεύσεις. Το Δ.Σ, του Σωματείου με αιτιολογημένη απόφασή του που θα έχει ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρακάτω άρθρου 16, μπορεί να απαλλάσσει μέλος του Σωματείου από τις οικονομικές του υποχρεώσεις λόγω αντικειμενικής οικονομικής αδυναμίας. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις Τακτικές και Έκτακτες Συνελεύσεις, στις κινητοποιήσεις, στις διάφορες εκδηλώσεις και στους απεργιακούς αγώνες για μερικότερα ή γενικότερα θέματα. Έχουν υποχρέωση να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού, στις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ., να επιδεικνύουν συμπεριφορά σύμφωνη με την αξιοπρέπεια ενός μέλους και να μη γίνονται υπαίτιοι ηθικής και υλικής βλάβης του Σωματείου ή των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 6 Διαγραφή - Παραίτηση μελών Το μέλος διαγράφεται μετά από έγγραφη παραίτηση που απευθύνεται στο Δ.Σ. και αφού προηγουμένως εκπληρώσει τις μέχρι τότε ταμειακές του υποχρεώσεις.

Τυφλολογία
Τυφλολογία
Περί Τυφλών ο Λόγος
Ευτράπελα
   

Χρήσιμα

Χρήσιμα

Δωρεάν Λογισμικό
   
Σύλλογοι ΑΜΕΑ Μαγνησίας
Σύλλογοι ΑΜΕΑ Μαγνησίας
Σύλλογος Νεφροπαθών
   
Αθλητικοί Σύλλογοι ΑΜΕΑ
Αθλητικοί Σύλλογοι ΑΜΕΑ
 
 
"ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"
Συμμόρφωση της προσβασιμότητα του δικτυακού τόπου με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας επιπέδου ΑΑΑ