Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Διπλωματική εργασία τής Μαρίας Στεργίου με θέμα «Η Πρόσβαση των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης σε Χώρους Πολιτισμικού Ενδιαφέροντος: Κοινωνικές & Εκπαιδευτικές Διαστάσεις». Πρώτο μέρος (Στοιχεία εργασίας, ευχαριστίες και περίληψη).

«Τίποτε για εμάς, χωρίς εμάς»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Πρόσβαση των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης σε Χώρους Πολιτισμικού Ενδιαφέροντος: Κοινωνικές & Εκπαιδευτικές Διαστάσεις

Από τη Στεργίου Πετ. Μαρία

Επιβλέπων Καθηγητής: Αργυρόπουλος Βασίλειος

Ειδική Ενιαία Εκπαίδευση
Λευκωσία
Μάρτιος 2017

European University Cyprus
LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

Διπλωματική Εργασία

Για μερική ικανοποίηση των όρων για απόκτηση Μεταπτυχιακού  Τίτλου στις Επιστήμες της Επιστήμης της Αγωγής: Ειδική Ενιαία Εκπαίδευση 

Copyright ©Στεργίου Πετ. Μαρία, 2017
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθούν ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.


Ευχαριστίες

Για τη διεκπεραίωση της εργασίας μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δικούς μου ανθρώπους, την οικογένεια μου, που με βόηθησαν και με στήριξαν έμπρακτα σε όλη μου αυτή την προσπάθεια, καθώς και τον επόπτη καθηγητή μου κ. Αργυρόπουλο Βασίλειο για την αμέριστη βοήθειά του.  

Το μεγαλύτερο ευχαριστώ όμως οφείλω στους ανθρώπους του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών της Αθήνας που με αγκάλιασαν και με μύησαν στα δύσβατα καθημερινά τους μονοπάτια. Μέσα από τις πολύωρες επαφές μαζί τους ένιωσα να με γεμίζουν χιλιάδες συναισθήματα που σε μια λέξη περικλείονται, ανθρωπιά. Από σήμερα συμπαραστέκομαι μαζί τους να παλέψουμε για μια κοινωνία χωρίς όρια, χωρίς δισταγμούς και φραγμούς.  Πολλά πράγματα νόμιζα πως τα γνώριζα κι άλλα τα θεωρούσα δεδομένα. Εκείνοι όμως μου έδειξαν πως μας θέλουν όλους μας μαζί τους, ώστε κάποια στιγμή να μπορούν να στέκονται ισάξια δίπλα μας, σε κάθε κοινωνική στιγμή, σε όλες τις υποχρεώσεις  και σε όλα τα κεκτημένα δικαιώματα. Μην ξεχνάμε τους τα χρωστάμε γιατί στην ανθρωπιά δε χωρά η ζυγαριά του λίγου ή του πολύ… Δε μας ζητάνε συμπόνια αλλά, αγάπη και κατανόηση.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ένα πολύ σημαντικό τους και πολύ δικό τους άνθρωπο τη Μπέτυ τους, την κ. Παναγιώτα Ι. Λεωτσάκου που δυστυχώς αν και δεν τη γνώρισα άμεσα, τη γνώρισα όμως μέσα από τα μάτια της ψυχής όλων των δικών της ανθρώπων, μέσα από το ανιδιοτελές έργο της, το οποίο ωθεί εμάς τις νεότερες γενεές να συνεχίσουμε ένα έργο το οποίο δεν θα έχει όρια και θα ξεπερνά όλα αυτά τα καθημερινά  εμπόδια που περιθωριοποιούν κάθε συνάνθρωπό μας!


Περίληψη

Ο κύριος ερευνητικός στόχος της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση και η μελέτη των εμποδίων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης κατά την πρόσβασή τους σε χώρους πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Ως πολιτισμικοί  χώροι ορίζονται οι χώροι, οι οποίοι προάγουν την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη  όλων των ανθρώπων. Σύμφωνα όμως με σχετική ερευνητική βιβλιογραφία η πρόσβαση αυτή φαίνεται να μην είναι καθολικά εφικτή, αποκλείοντας ορισμένες εμποδιζόμενες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες εξαιτίας της έλλειψης υλικοτεχνικού εξοπλισμού και της κοινωνικής αδιαφορίας  μένουν ακόμη στο περιθώριο. Η συλλογή των δεδομένων της παρούσας εργασίας έγινε μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Οι κατηγορίες που διακρίθηκαν κατά την ανάλυση των δεδομένων αφορούσαν αρχικά σε προσωπικές εμπειρίες και βιώματα των συμμετεχόντων κατά τη επίσκεψή τους σε πολιτιστικούς χώρους, έπειτα σε δυσκολίες που συνάντησαν στην εκπαίδευσή τους σε γενικά και ειδικά σχολεία όπως,  η ενσωμάτωσή τους στο εκάστοτε σχολικό περιβάλλον, η ποιότητα εκπαίδευσης που έλαβαν καθώς και αν γίνονταν πλήρως αποδεκτοί από τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους, αλλά και στο αν υπάρχει επίσης για τους ίδιους κρατική μέριμνα. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι προτάσεις των ίδιων των ερωτηθέντων για τη βελτίωση όλων αυτών των δυσχερειών σε καίρια ζητήματα που τους αφορούν. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν  πως μια κοινωνία αλλάζει και διαφοροποιείται με τις βάσεις που αναπτύσσει κι οριοθετεί το εκπαιδευτικό της σύστημα καθώς κι ότι σημαντικό ρόλο στο ζήτημα προσβασιμότητας αποτελεί οι ίδιοι οι χώροι πολιτισμικού ενδιαφέροντος  να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους σε σχέση με τις συλλογές τους και την επικοινωνία που θα έχουν με το κοινό τους, διότι μόνο έτσι θα προάγουν την πολιτισμική παράδοση κάθε λαού σε όλους τους επισκέπτες χωρίς να περιθωριοποιείται καμία κοινωνική ομάδα.  

Λέξεις κλειδιά: άτομα με προβλήματα όρασης, πολιτισμικοί χώροι, πρόσβαση, προσβασιμότητα, συνέντευξη, προσωπικές εμπειρίες, επικοινωνία, εκπαίδευση, κοινωνία.